Bankowy Arbitraż Konsumencki

Centrum wykonuje obsługę prawno-organizacyjną na rzecz Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich.

Bankowy Arbitraż Konsumencki został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami – Klientami banków a Bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz Konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze).

Za Konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z Bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.