Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy ZBP

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 r.

Właściwość Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich zależy od istnienia tzw. zapisu na sąd polubowny. Zapis to pisemna umowa poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.