Komisja Etyki Bankowej

Komisja Etyki Bankowej

Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej. Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i...

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy ZBP

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy ZBP

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 r. Właściwość Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich zależy od istnienia tzw. zapisu na sąd polubowny. Zapis to pisemna umowa poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod...

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Centrum wykonuje obsługę prawno-organizacyjną na rzecz Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich. Bankowy Arbitraż Konsumencki został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami – Klientami banków a Bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz Konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze). Za...