Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Historia


Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (pierwotnie Spółka działała pod firmą: Bankowa Spółka Prawnicza Sp. z o.o.) funkcjonuje od lutego 1992 roku, sukcesywnie rozbudowując zakres świadczonych usług.

Pierwotnie Spółka koncentrowała się wyłącznie na świadczeniu usług prawnych i pełnieniu w imieniu Związku Banków Polskich, funkcji depozytariusza Porozumień międzybankowych. W kolejnych latach przejmowała obsługę tworzonych i działających przy ZBP instytucji:

  • Sąd Polubowny (Arbitrażowy),
  • Komisja Etyki Bankowej,
  • Arbiter Bankowy.

Centrum jest zapleczem wspierającym, tak pod względem merytorycznym, jak obsługi administracyjnej dla Zespołu Legislacyjno-Prawnego Związku.

Od 1998 roku Centrum rozwija działalność szkoleniową, a od 2003 r. prowadzi w i mieniu i na rzecz Związku Banków Polskich obsługę działalności usługowej w zakresie wymiany informacji. W 2003 r. została także podjęta działalność w obszarze doradztwa europejskiego.

W okresie swojej działalności Centrum - poza stałą współpracą ze Związkiem Banków Polskich oraz zrzeszonymi w Związku Bankami, ściśle współpracuje instytucjami pośrednictwa kredytowego i innymi instytucjami finansowymi oraz z firmami międzybankowymi, w tym głównie: Biurem Informacji Kredytowej S.A., InfoMonitorem Biurem Informacji Gospodarczej S.A., Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., EXATEL S.A., E-TELBANK Sp. z o.o. oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Stałymi pozycjami naszej działalności jest udział w pracach legislacyjnych na projektami aktów prawnych z zakresu bankowości i szeroko rozumianego rynku finansowego oraz sporządzanie opinii na potrzeby prokuratur oraz sądów.

Spółka we współpracy ze Związkiem Banków Polskich uczestniczyła w KOALICJI NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEńSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO, z inicjatywy której powstała ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Naszym dorobkiem i doświadczeniem legislacyjnym są także następujące opracowania, realizowane ze środków PHARE:

  • w 1993 roku Raport na temat podstaw prawnych wprowadzenia elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych i Regulamin Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz projekt umowy normującej stosunki między uczestnikami tego systemu (nr projektu P 9108-55),
  • w 1996 roku Raport o podstawach prawnych obrotu przy użyciu kart płatniczych wraz z projektem ustawy o kartach płatniczych oraz projektami wzorcowych umów i regulaminów (nr projektu PL 9214-34),
  • w 1998 roku projekty ustaw o podatku dochodowym - od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projekty rozporządzeń w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz w sprawie wyceny transferu (nr projektu PL 9404-16),
  • oraz projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych opracowany w 2000r. na zlecenie Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich.

W przypadku trzech pierwszych opracowań Spółka wygrała przetarg w konkurencji z dużymi kancelariami prawniczymi krajowymi i zagranicznymi, a spełnienie wymogów zawartych w Terms of Reference było potwierdzeniem umiejętności i doświadczenia ekspertów Spółki.

Istotne miejsce w usługach na rzecz środowiska bankowego zajmują seminaria i konferencje poświęcone upowszechnianiu nowych rozwiązań prawnych na rynku finansowym, w zakresie ochrony tajemnicy bankowej i danych osobowych, prawnych możliwości wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym a innymi uczestnikami obrotu gospodarczego, przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (posiadamy Certyfikat GIIF); zwalczania nadużyć dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych.

 


KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group